BoV-3 unisten na Kosovu

BoV-3 unisten tokom sukoba na Kosovu i Metohiji