gt-47.jpg (52416 bytes)
Oklopni automobil BRDM, unisten na Kosovu - iz knjige "A-10 over Kosovo"