deg-13.jpg (4873 bytes)
deg-14.jpg (5938 bytes)
LASER IRRADIATION DETECTOR AND WARNER - LIRD4 omogucuje: OSMATRANJE PO HORIZONTALI OD 360 STEPENA I PO VERTIKALI OD 80 STEPENA.